Swedish Song

Composer Birth and Death Dates

Click here for birth and death dates of composers represented in the Database.

Poems and Translations

Below you will find a selection of poems used as texts for the Database repertoire, along with word-for-word translations from Swedish to English. In addition, the sound files contain recordings of a native Swedish speaker reading these texts, to be used as a pronunciation guide.
Jump directly to:

Almqvist, Carl Jonas Love


Songe XXVI Du går icke ensam

You do not walk alone


Play Audio

Om bland tusen stjärnor
If among a thousand stars
någon enda ser på dig,
one alone looks at you,
tro på den stjärnans mening,
believe in that star's meaning,
tro hennes ögas glans.
believe her eyes shimmer.
Du går icke ensam.
You walk not alone.
Stjärnan har tusen vänner;
The star has thousands of friends;
alla på dig de skåda,
all on you they watch,
skåda för hennes skull.
watch for her sake.
Lycklig du är och säll.
Happy you are and blissful.
Himlen dig har i kväll.
The heaven you has tonight. (= the heavens have you tonight)

Songe I Den lyssnande Maria

The listening Maria


Play Audio

Herre Gud vad det är vackert
Lord God how it is beautiful
att höra toner av en salig ängels mun.
to hear tones of a blessed angel's mouth.
Herre Gud vad det är ljuvligt
Lord God how it is lovely
att dö i toner och i sång.
to die in tones and in song.

Stilla rinn o min själ i floden
Calmly run o my soul in the flood
i dunkla himmelska purpurfloden.
in dusky heavenly purple flood.
Stilla sjunk o min sälla ande
calmly sink oh my blissful spirit
i gudafamnen den friska goda.
in godly embrace the fresh and good.

Songe XV Hjärtats blomma

The heart's flower


Play Audio

En blomma står i hjärtats hem,
A flower stands in the heart's home,
hon har ingen färg ännu;
she has no color yet;
Herren Gud i himmelen
Lord God in heaven
den blomman har gjort, o Du! –
that flower has made, o You!-
Blomman stod i hjärtats hem,
The flower stood in the heart's home,
hon hade ej färg ännu,
she had no color yet,
men av Herren Gud dock hon hade namnet Törnros.
but of Lord God though she had the name Rose.

Rosens törnen såra hjärtat.
The rose's thorn wound the heart.
Då rinner blod därur.
Then runs blood from within.
Hjärtat frågar Herren:
The heart asks the Lord:
"Vi gav du den rosen åt mig?"
"Why did you give that rose to me?"
Herren himmelskt svarar:
The Lord heavenly answers:
"Blodet utur ditt hjärta färgar din ros åt dig:
"The blood from your heart colors your rose for you:
du och ditt hjärtas ros då likna i fägring mig."
you and your heart's rose then compare in beauty me."

Songe XVI Marias häpnad

Maria's surprise


Play Audio

Lammen så vita på ängen beta;
The lambs so white on the meadow graze;
men barnet Jesus ut med dem går.
but the child Jesus out with them goes.
Häpen Maria stannar och ropar:
Amazed Maria stops and cries:
"Jag ser en strålring omkring barnets hår!"
"I see a radiant ring around the child's hair!"

Atterbom, Per Daniel Amadeus


Appelgården

The apple grove


Play Audio

Jag vet mig så fager en appelgård,
I know me so beautiful an apple grove,
en appelgård!
an apple grove!
Han blommar så rikt i Guds änglars vård,
He flowers so richly in God's angels care
om sommaren.
in summer

Han kringstängd är som en klosterlund,
He surrounded is like a cloister garden
som en klosterlund!
Like a cloister garden!
Där leka små nunnor på rosengrund,
There play little nuns on rosy grounds
om sommaren.
In summer.

Där växa i ro både bok och lind,
There grow in peace both beech and linden
både bok och lind!
both beech and linden!
Där spela i lönn både rå och hind,
There play in mountain-ash both roe and deer,
om sommaren.
in summer.

I vart och ett träd en näktergal slår,
In each tree a nightingale trills
en näktergal slår!
a nightingale trilla!
De sjunga, vad hjärtat så gärna förstår,
They sing, what the heart so readily understands
om sommaren.
In summer.
"Kom, visa oss vägen, om sant du har sagt,
"Come, show us the way, if truthfully you have spoken
om sant du har sagt!
if truthfully you have spoken"
Fullväl till en dikt har du orden lagt,
Fully to a poem have you the words added
om sommaren."
in summer."

Det är ingen dikt, fast den klingar så väl,
It is not a poem, although it sounds so well
fast den klingar så väl!
although it sounds so well!
Det är en stolts jungfru, som fröjdar min själ,
It is a proud girl, who rejoices my soul
om sommaren.
In the summer.

Bergman, Bo


Melodi

Melody


Play Audio

Bara du går över markerna,
If only you walk across the grounds,
lever var källa,
lives each well,
sjunger var tuva ditt namn.
sings each tuft your name.
Skyarna brinna och parkerna
The skies burn and the parks
susa och fälla
whisper and drop
lövet som guld i din famn.
the leaf like gold in your arms.

Och vid de skummiga stränderna
And by the frothy shores
hör jag din stämmas
hear I your voice´s
vaggande vågsorl till tröst.
lapping wave murmurs as comfort.
Räck mig de älskade händerna.
Reach me the beloved hands.
Mörkret skall skrämmas.
Darkness shall be frightened.
Kvalet skall släppa mitt bröst.
Angst shall leave my chest.

Bara du går över ängarna,
If only you walk across the meadows,
bara jag ser dig
if only I see you
vandra i fjärran förbi,
wander in the distance by,
darra de eviga strängarna.
tremble the eternal strings.
Säg mig vem ger dig
Tell me who gives you
makten som blir melodi?
the power that becomes melody?

Vingar i natten

Wings in the night


Play Audio

Det flyger en fågel svart och stum.
There flies a bird black and mute.
Hvem binder hans öde? Ingen.
Who binds his fate? No one.
Han flyger i världens vida rum med ångestens vind i vingen.
He flies in the world's wide room with the angst's wind on the wing (lit. in the wing)
Har ej rede att värma sig i. Har ej värn eller hviloställen.
Has not nest to warm itself in. Has not defense or resting places.
Min längtan susar skugglikt förbi din brinnande ruta i kvällen.
My longing sighs shadowlike past your burning window in the night.
Så blek i månskenets bleka ljus du stryker en dröm från din panna.
How pale in the moonlight's pale light you brush a dream from your forehead.
Nu sofver ditt stora tysta hus.
Now sleeps your large silent house.
Mitt öde kan icke stanna.
My fate cannot stay.
Det är skyar som fara och flarn, på flykt öfver dunkla vatten...
There are skies that fly and wafer-like, on flight over dark waters...
vi längtans fåglar, vi orons barn, vi susande vingar i natten.
we longing's birds, we worry's children, we whispering wings in the night.

Bön till natten

Prayer to the night


Play Audio

Slut är dagens lust som larmar vild och kort.
Ended is the day's desire that clamors wildly and briefly.
Djupa natt, i dina armar, bär oss bort.
Deep night, in your arms, carry us away.
Vid ditt bröst det nådefulla skyl vår skam,
By your breast the forgiving hides our shame,
medan glömskans timmar rulla smärtlöst fram,
while oblivion's hours roll painlessly forth,
som en flod, där allt får drunkna, glider kall över dolda brott och sjunkna
syndafall.
like a flood, where all may drown, glides coldly over hidden crimes and sunken
sinner's fall.
Du som ensam dig förbarmar och ger svar,
You who alone yourself have mercy on and give answer,
milda natt, i dina armar, håll oss kvar.
mild night, in your arms, keep us.

Flickan under nymånen

The girl below the new moon


Play Audio

Jag har nigit för nymånens skära.
I have curtsied for the new moon's sickle.
Tre ting har jag önskat mig tyst.
Three things have I wished me silently.
Det första är du, och det andra är du,
The first is you, the second is you,
och det tredje är du, min kära.
and the third is you, my dear.
Men ingen får veta ett knyst.
But no one gets to know a word.
Jag har nigit för nymånens skära tre gånger till jorden nu.
I have curtsied for the new moon's sickle three times to the earth now.
Och om månen kan ge vad vi önska, så önska jag tre gånger till,
And if the moon can give what we wish, so wish I three times more,
och krona jag bär, när marken sig klär,
and crown I carry, when earth itself dresses,
och björkarna gunga av grönska och lärkorna spela sin drill.
and the birches sway of greenery and the larches play their trill.
Det är långsamt att önska och önska.
It is tiresome to wish and wish.
O, vore min kära här!
Oh, were my beloved here!
Lyft nu upp honom, stormmoln, på vingen
Lift now up him, storm clouds, on the wing
och tag honom, våg, på din rygg.
and take him, wave, on your back.
Han är ung som jag, han är varm som jag,
He is young like me, he is warm like me,
han är härlig och stark som ingen,
he is glorious and strong as no-one,

och säll skall jag sofva och trygg
and happily shall I sleep and safely
i hans armar engång under vingar af natten,
in his arms once under wings of the night,
tills natt blir dag.
until night becomes day.

Adagio

Adagio


Play Audio

Vattnet rörs och vinden spelar,
Water moves and the wind plays,
vind och vatten ta varann.
wind and water take each other.
Bakom skogens glesa dungar
Behind the forest's sparse groves
gula rågen gungar
yellow grain waves
av och an.
to and fro.
Det är bara du som felar.
It is only you who are missing.
Hjärtat saktar sina slag.
The heart slows its beats.
Jag hör svag musik som spelar
I hear soft music that plays
mig till sömns i dag.
me to sleep today.

Molnen glida lätt som vita
The clouds glide lightly like white
svanar över himlens sjö,
swans over the heaven's lake,
men de tiga där de fara,
but they keep silent where they fly,
svanar sjunga bara
swans sing only
när de dö.
when they die.
Ont och tungt har jag fått slita,
Painfully and hard have I had to work,
det är tungt på tiggarstig.
It is hard on beggar's path.
Jag vill fara med de vita
I want to fly with the white
svanarna till dig.
swans to you.

Positivvisa

Barrel organ song


Play Audio

Kom hit och hör på melodin
Come here and listen to the melody
jag vevar kärleksfull och säll.
I grind loving and happy.
En sjöman ung, en ung sjöman på
A sailor young, a young sailor on
Djurgårn gick en söndagskväll.
Djurgårn went a Sunday eve. [large park in Stockholm]
Där mötte han en flicka skön och fin,
There met he a girl beautiful and nice,
och en flicka så skön
and a girl so beautiful
är en sjömans lön
is a sailor's reward
för alla stormars stön
for all storms groan
på böljan kall och grön.
on the sea cold and green.

De gingo vill i vårens skog
They walk astray in the spring forest
på sjömäns och på flickors vis
on sailors' and girls' ways
och satte sig bland gröna blad
and sat themselves among green leaves
så ljuvligt som i paradis,
so lovely as in paradise,
och han bad och han fick och han tog,
and he asked and he could and he took,
som en sjöman kan be
like a sailor can ask
och en flicka kan ge
and a girl can give
med ack och tack och suck
with ah and thank you and sigh
och salta tårars ve.
and salt tears woe.

Och det är visan för i fjol,
And it is the song for last year,
och det är visan för i år,
and it is the song for this year
och det är visan som vi fått,
and it is the song that we have received,
så länge denna världen står
so long this world stands
i himmelsblått
in sky blue
och rosenrött och sol
and rosy red and sun
och en flicka så grann
and a girl so pretty
och en ung sjöman
and a young sailor
i Djurgårns sälla lundar
in Djurgårn's blessed groves
träffa på varann.
meet each other.

Men frågas vem som diktat har
But is asked who composed has
den sköna visans melodi,
the pretty song's melody,
så säger jag och ljuger ej,
so say I and lie not,
att det är han som, fideli
that it is he who, fideli
och fidelej,
and fidelej,
och fideli, nu positivet drar
and fideli, now barrel organ grinds
om en flicka så nätt
about a girl so dainty
och en sjöman lätt på våg
a sailor light on wave
och falsk i håg
and false in mind
som sjömäns falska ätt.
like sailors' false crowd.

Stjärnöga

Star eye


Play Audio

Stjärnöga, du som jag mött
Star eye, you whom I have met
långt i försvunna tider,
far in forgotten times,
nu är det kvälldags, och trött
now it is evening time, and tired
min ungdom till vila skrider.
my youth to rest goes.
Irrbloss, som världen har tänt,
Will-o'-the-wisp, that the world has lit
slockna så lätt i världen.
expires so easily in the world.
Stjärnöga, mycket har hänt,
Star eye, much has happened,
sedan vi skildes på färden.
since we parted on the journey.
Villsam är vägen som går
Confusing is the road that goes
fram genom mörka länder.
forward through dark countries.
Stjärnöga, Stjärnöga,
Star eye, Star eye,
når jag aldrig mer dina händer?
reach I never again your hands?
Tag mina händer och led
Take my hands and lead
mig in i ditt ljusa rike.
me into your light kingdom.
Stjärnöga, giv mig din fred
Star eye, give me your peace
och låt mig varda din like.
and let me be your equal.

Vinden och trädet

The wind and the tree


Play Audio

Solen går och lägger sig
The sun goes to bed
i sin mörka gömma.
in its dark hiding place.
Skuggor falla på min stig.
Shadows fall on my path.
Tror du jag kan glömma dig?
Think you I can forget you?
Jag kan aldrig glömma.
I can never forget.

Solen stiger ur sin säng
Sun rises from its bed
morgonröd om kinden
morning-red on the cheek
för att glädja skog och äng.
for to delight forest and meadow.
Tror du jag kan vara sträng,
Thinks you I can be stern,
fast du for som vinden?
although you flew like the wind?

Vinden blåser vart den vill,
The wind blows where it wants,
har så många nycker,
has so many whims,
är ej vind om den är still.
is not a wind if it is still.
Tror du jag kan göra till
Think you I can understand
vad en vindfläkt tycker?
what a light wind thinks?

Jag är trädet som du fick
I am the tree that you got
sommargrönt att sjunga.
summer-green to sing.
Tror du jag ett ögonblick
Think you I a moment
glömt det fastän sommarn gick,
forgotten that although the summer went,
sommarn och det unga?
the summer and the young?

Barnvisa

Children's song


Play Audio

Hunden skäller och tuppen gal,
The dog barks and the cock crows,
tuppen han gal,
the cock he crows,
elden slår i spisen.
the fire cracks in the fireplace.
Lövet darrar i liten grön dal,
The leaf trembles in small green valley,
liten grön dal, liten dal
small green valley, small valley
lätt for morgonbrisen.
lightly for the morning wind.

Svalan flyger i himlens sky,
The swallow flies in the heaven's sky,
klaraste sky,
clearest sky,
vitaste sky på taken.
whitest sky on the roofs.
Klockan ringer till otta by,
The bell chimes to morning village, [morning service in village]
bing bång, otta i by.
bing bong, morning in village.
Nu är dockan vaken.
Now is the doll awake.

Käraste dockan min, god dag,
Dearest doll mine, good day,
nicka god dag,
nod good day,
skratta högt i sängen.
laugh loudly in the bed.
Livet leker ett litet tag.
Life plays a short time.
Glad är du och glad är jag,
Happy are you and happy am I,
gladast mor på ängen.
happiest mother on the meadow.

En gammal dansrytm

An old dance rhythm


Play Audio

Och vill du väl,
And want you well,
så får du väl,
so get you well
så har du väl
so have you well
min hela själ
my whole soul
till träl
to slave
att älska och pina och trampa ihjäl
to love and torture and trample to death
med tramp av din häl,
with steps of you heel,

du höga, du svingande vilda i dansen.
You high, you swinging in the dance.

Men får du min,
But get you mine,
så tar jag din.
so take I yours.
Så våga, vinn
So dare, win
och dansa in
and dance in
rätt in
right in
i lågornas rike och brinn och brinn
to the fire's kingdom and burn and burn
med syn och med sinn.
with sight and mind.
Det brinner en eld, han brinner så klar i dansen.
There burns a fire he burns so clearly in the dance.

Och se vi gå
And see we go
som lågor gå
like flames go
i dans och slå
in dance and hit
ihop och nå
together and reach
det blå
the blue
- och jorden blir aska under oss två.
- and earth becomes ashes under us two.
Vi saliga två,
We blessed two,
det är blåsande eld som bär oss i dansen.
it is a blowing fire that carries us in the dance.

Hjärtat

The heart


Play Audio

Hjärtat skall gro av drömmar,
The heart shall grow from dreams,
annars är hjärtat armt.
otherwise is the heart poor.
Liv, ge oss regn som strömmar.
Life, give us rain that streams.
Liv, ge oss sol och varmt.
Life, give us sun and warmth.
Så blir det ax omsider,
So becomes it ear eventually, [ear of grain]
och med ett tack till allt
and with a thanks to all
gå vi mot skördetider,
go we towards harvest times,
vemod och vinterkallt.
melancholy and winter-cold.

Blomberg, Erik


Äppelträd och päronträd

Apple trees and pear trees


Play Audio

Äppelträd och päronträd,
Apple trees and pear trees,
plommonträd och bigarå,
plum trees and cherry trees,
alla ljusa jungfrur små,
all fair maidens little,
i små svarta flätor stå,
in small black braids stand,
rodnande i solen.
blushing in the sun.

Nyss var vinden lätt och späd.
A moment ago was the wind light and fragile.
Hör, nu klingar hög och fri
Hear, now sounds high and free
vårens hela melodi,
spring's whole melody,
hör, nu svinga broms och bi
hear, now swing horse-fly and bee
stråken för fiolen.
the bow for the violin.

Äppelträd och päronträd,
Apple trees and pear trees
plommonträd och bigarå,
plum trees and cherry trees,
alla ljusa jungfrur små,
all fair maidens little,
rodnande i solen stå
blushing in the sun stand
med små gröna spetsar på,
with little green lace on,
rodnande i solen.
blushing in the sun.

Den ljusa nattens ljusa fågeldrillar

The light night's light bird trills


Play Audio

Den ljusa nattens ljusa fågeldrillar
The light night's light bird trills
min sorg förvillar,
my sorrow bewilders,
min sorg vill sova, men får ingen fred.
my sorrow wants to sleep, but gets no peace.

Men varför blir då inte sorgen bitter
But why becomes then the sorrow bitter
av skogens kvitter,
of the forests chirping,
min sorg, säg, varför blir du inte vred?
my sorrow, tell, why became you not angry?

Den ljusa nattens ljusa fågeldrillar
The light night's light bird trills
all ångest stillar,
all angst is stilled,
och skyggt och sakta sjunger sorgen med.
and shyly and slowly sings the sorrow along.

Vaggvisa

Lullaby


Play Audio

Dagen blir natt, natten blir dag,
The day becomes night, night becomes day,
ingenting giv, ingenting tag,
nothing gives, nothing takes,
allting glider mot döden.
all glides towards death.

Fröet blir frukt,och frukten blir frö,
The seed becomes fruit, and the fruit becomes seed,
blommorna blomma och dofta och dö,
the flowers blossom and smell and die,
allting glider mot döden.
everything glides towards death.

Livet förbleknar och blir till en dröm,
Life pales and becomes a dream,
allt är en dröm, blunda och glöm,
everything is a dream, close your eyes and forget,
allting glider mot döden.
everything glides towards death.

Boye, Karin


Sköldmön (translation: Ture Rangström)

The Amazon


Play Audio

Jag drömde om svärd i natt.
I dreamed about swords last night.
Ja drömde om strid i natt.
I dreamt about war last night.
Jag drömde jag stred vid din sida rustad och stark, i natt.
I dreamt I fought by your side armored and strong, last night.
Det blixtrade hårt ur din hand,
It flashed hard from your hand,
och trollen föll vid din fot.
and the trolls fell at your foot.
Vår skara slöt sig lätt och sjöng i tigande mörkers hot.
Our troops closed easily and sang in silent darkness threat.

Jag drömde om blod i natt.
I dreamt about blood tonight.
Jag drömde om död i natt.
I dreamt about death tonight.
Jag drömde jag föll vid din sida med banesår, i natt.
I dreamt I fell at your side with death blow, last night.

Du märkte ej alls att jag föll.
You noticed not at all that I fell.
Din mun var allvarsam.
Your mouth was serious.
Med stadig hand du skölden höll
With steady hand you the shield held
och gick din väg rakt fram.
and walked your way straight ahead.
Jag drömde om eld i natt.
I dreamt about fire last night.
Jag drömde om rosor i natt.
I dreamt about roses last night.
Jag drömde min död var fager och god. - - -
I dreamt my death was beautiful and good. - - -
Så drömde jag i natt.
So I dreamt last night.

Byström-Bäckström, Ella


Bön

Prayer


Play Audio

No translation available.


Fredrik, Oscar


Dalvisa (Vindarna sucka)

Prayer


Play Audio

Vindarna sucka uti skogarna,
The winds sigh in the forests,
forsarna brusa uti älvarna,
the rapids roar in the rivers
vågorna gunga sakta,
waves rock slowly,
vågorna gunga sakta,
waves rock slowly,
gunga sakta fram mot Siljans strand.
rock slowly onto (lake) Siljan's shore.

Fullmånen glimmar mellan skyarna,
The full moon glimmers between the skies,
ljusen, de tindra uti byarna,
the lights, they twinkle in the villages,
fjällarnas kam omgjutes,
the fields ridge encircled,
fjällarnas kam omgjutes,
the fields ridge encircled,
den omgjutes skönt av norrskens brand.
it encircles lovely by northern light's fire.

Ensam i stilla stjärnenätterna,
Alone in calm starry nights,
långt utåt höga Moraslätterna,
far away on high Mora plains,
vallar jag fåren mina,
herd I my sheep,
vallar jag fåren mina,
herd I my sheep,
vallar och sjunger till, på egen hand.
herd and sing to, on my own.

Fröding, Gustaf


Säv, säv, susa

Rushes, rushes, whisper


Play Audio

Säv, säv, susa,
Rushes, rushes, whisper,
våg, våg, slå!
waves,waves, lap!
I sägen mig hvar Ingalill
Thou tell me where Ingalill
den unga månde gå?
the young might go?
Hon skrek som en ving skjuten and,
She cried like a wing shot duck,
när hon sjönk i sjön,
when she sank in the lake,
det var när sista vår stod grön.
it was when last spring was green.
De voro henne gramse vid Östanålid,
They bore her a grudge at Östanålid,
det tog hon sig så illa vid.
it caused her so much grief.

De voro henne gramse
They bore her a grudge
för gods och gull
for house and gold
och för hennes unga kärleks skull.
and for her young love's sake.
De stucko en ögonsten med tagg,
They pierced an apple of the heart with thorn,
de kastade smuts i en liljas dagg.
they threw dirt in a lily's dew.

Så sjungen, sjungen sorgsång,
So sing, sing mourning song,
I sorgna vågor små,
Thou sad waves small,
säv, säv, susa,
rushes rushes whisper,
våg, våg, slå!
wave, wave , lap!

Ingalill

Ingalill


Play Audio

Inga lilla, Ingalill, sjung visan för mig,
Inga little Ingalill, sing the song for me,
min själ är så ensam på levnadens stig,
my soul is so lonely on life's path,
mitt sinne är så ensamt i sorgen.
my mind is so alone in the grief.
Inga lilla, Ingalill, sjung visan för mig,
Inga little, Ingalill sing the song for me,
den klingar mig så lyckosam, så god och tröstelig,
it sounds me so lucky, so good and comforting,
så milder i den ödsliga borgen.
so mild in the empty castle.
Inga lilla, Ingalill, sjung visan för mig,
Inga little, Ingalill, sing the song for me
mitt halva kungarike det vill jag giva dig
my half kingdom that want I give you
och all mitt guld och silver i borgen.
and all my gold and silver in the castle.
Min kärlek är mitt silver och guld i min borg,
My love is my silver and gold in my castle,
mitt halva kungarike är hälften av min sorg,
my half kingdom is half of my grief,
säg, Inga lilla, räds du för sorgen?
tell, Inga little, fear you for the sorrow?

Titania

(Titania)


Play Audio

En klang som av små violiner
A sound as of small violins
går svag som susning i hassel och björk,
goes softly as a whisper in hazel and birch,
och månen på ängarne skiner,
and the moon on the meadows shine,
men skogen är midnattsmörk.
but the forest is midnight black.
Det skymtar, det svävar som böljande hår,
It glimpses, it soars as billowing hair,
det dansar på yra, eteriska tår.
it dances on ethereal toes.
Ti-ta! Ti-ta! Ti-ta!
(Ti-ta! Ti-ta! Ti-ta!)

Det skymtar som barmar och halsar,
It glimpses as bosoms and necks,
det lyfter på släp som av silke och flor,
it lifts on trains as of silk and gauze,
det vajar, det viftar och valsar
it waves, it winks and waltzes
i nätta, bevingade skor.
in dainty, bewinged shoes.
Vem är det, som håller sin vindlätta bal
Who is it, that holds her wind light ball
vid midnattens timme i månsilversal?
at midnight hour in moonsilver hall?
Ti-ta! Ti-ta! Titania!
(Ti-ta! Ti-ta! Titania!)

Ett drömackord

A dream chord


Play Audio

Djupt i det djupa
Deeply in the depth
seklerna stupa,
centuries fall,
åldrarna sova.
ages sleep.
Hör hur den dova
Hear how the hollow
sorlande sången
murmuring song
går från en ålder
goes from an age
i djupet förgången,
in depth past,
hör hur det strömmar,
hear how it streams,
hör hur de brusa,
hear how they murmur,
mörka och ljusa,
dark and light,
vemodets minnen,
melancholy memories,
från skönare tider,
from more beautiful times,
starkare strider,
stronger combats,
hör hur det klagar
hear how it laments
manligt och vekt om de fagrare dagar,
manly and weakly of the fairer days,
kampen var högsint och hård.
the battle was magnanimous and hard.

Hög rider fursten
Highly rides the prince
i guldstickad sadel,
in gold embroidered saddle,
stolt rider adel
proudly rides royalty
fursten i spåren
the duke in the tracks
fram genom våren
onward through the spring
susande lummig i heliga ekar,
whispering leafy in holy oaks,
segern är vunnen,
the victory is won,
folket går ringdans
the people go in round dance
i högtidens lekar,
in the festivities' games,
gul vaggar säden
yellow waves the grain
långt bakom träden
far behind the trees
skymtar den gästfrie
glimpses the hospitable
jarlens gård.
Duke's estate.

Prins Aladin av Lampan

Prince Aladin of the lamp


Play Audio

Prins Aladin av Lampan
Prince Aladin of the lamp
har ingen lampa kvar,
has no lamp left,
han trevar under manteln,
he gropes under the cape,
där lampan var,
where the lamp was,
han söker efter Ringen,
he searches for the Ring,
men ringen finner ingen,
but the ring finds no one,
som inga ringar har.
who no rings have
Prins Aladin den Store
Prince Aladin the Great
har tappat sitt förnuft
has lost his mind
och trevar blint i luft.
and gropes blindly in air.

Han manar ur det vida:
He calls in thin air:
"Kom, feslottet mitt,
"Come fairy castle mine,
med pärlor och rubiner
with pearls and rubies

i salen, som skiner
in the hall, that shines
av guld och av vitt!
of gold and of white!
I andar, I gören
Thou spririts, Thou do
er plikt och er flit,
your duty and your diligence,
I fören mig, I fören
Thou lead me, Thou lead
prinsessan Belbrududur,
the princess Belbrududur
den månemilda, hit!"
the moon mild, here!"

Så raglar framåt gatan,
So stumbles up the street,
där trängseln är stor,
where the crowds are dense,
prins Aladin i trasor
prince Aladin in rags
och trasiga skor:
and tattered shoes:
"Se fånen, hör på fånen,
"Watch the idiot, hear the idiot,
den galne skräddarsonen,
the mad tailor's son,
ni vet, ni vet han tror
you know , you know he thinks
han är sultanens bror!"
he is the sultan's brother!"

- I skräddare och tiggare,
- Thou tailors and beggars,
- I kännen icke anden,
- Thou know not the spirit
man gör en vink med handen
one makes a wink with the hand
och ropar sakta blott:
and calls slowly only:
Kom slott, kom slott, kom slott!
Come castle, come castle, come castle!
Han ser åt himlaranden,
He looks at the heaven's edge,
han spanar efter anden,
he looks for the spirit,
han väntar på sitt slott,
he waits for his castle,
då småler folket smått:
then smirk the people a little:
"Ditt slott är allt i månen,
"Your castle is surely in the moon,
se, fånen, se fånen!"
see, the idiot, the idiot!"

Ack, den som ägt om Lampan
Oh, the one who has owned the Lamp
har aldrig mera ro,
has never more peace,
och den som burit Ringen
and the one who has worn the Ring
vill aldrig mera tro,
will never more believe,
att icke undertingen
that not the wondrous things
från fordom äro kvar,
from yore are left,
fast villorna bedraga
although the visions deceive
och tvivel honom gnaga
and doubt him gnaw

och inga ting han har.
and no things he has.

Ty Lampan, det är skaparkraft,
For the Lamp, it is a creative power,
som gör till makt en man,
which makes to power a man,
och Ringen, det är troskraft,
and the Ring, that is faith's power,
som allting kan.
that everything can.

Fylgia

(Fylgia)


Play Audio

Fylgia, Fylgia, fly mig ej,
Fylgia, Fylgia, escape me not,
när jag drags av det låga mot dyn,
when I am drawn by the flame toward the mire,
du skygga, förnäma, sky mig ej,
you shy, noble (one), shun me not,
när med lumpna tankar jag skymmer din veka gestalt,
when with despicable thoughts I block out your tender figure,
som svävar i skönhet och stjärnglans
which hovers in beauty and splendor
och drömmar av ljus för min syn
and dreams of light for my vision
så nära mig, men så fjärran dock
so close to me, but so far still
som den fjärran, fjärran skyn,
as the faraway, faraway sky,
du eftertrådda, du oåtkomliga,
you languished-after (one), you unreachable (one),
du flicka av skönhetslängtan,
you girl of beauty's longing,
du väsen i dräkt av livets skiraste silverskir,
you being dressed with the bodice's lightest silver-clear,
med lyckliga drag och kärlekens skäraste
with happy features and love's pinkest
törnrosskimmer i hyn.
briar-rose-glimmer in the complexion.

Fylgia, Fylgia, fly mig ej,
Fylgia, Fylgia, escape me not,
du skygga, förnäma, sky mig ej,
you shy, noble (one), escape me not,
du min skönhetslängtan
you my beauty's longing
du som mot dagens sorger
you who from the day's cares
är min skyddande tröst i nattens syn!
are my shielding comfort in the night's vision! (apparition)

Det borde varit stjärnor


Play Audio

No translation available.


Det var dans bort i vägen


Play Audio

No translation available.


En Hög Visa


Play Audio

No translation available.


En Strandvisa


Play Audio

No translation available.


En vårvintervisa


Play Audio

No translation available.


En Vintervisa


Play Audio

No translation available.


Ett Helicons Blomster


Play Audio

No translation available.


Flickan i ögat 6 (Var välsignad milda..)


Play Audio

No translation available.


Hedstämning


Play Audio

No translation available.


I solnedgången


Play Audio

No translation available.


Lycklandsresan


Play Audio

No translation available.


Min Hustru


Play Audio

No translation available.


Renässans


Play Audio

No translation available.


Sådant är livet


Play Audio

No translation available.


Strövtåg i hembygden 1


Play Audio

No translation available.


Strövtåg i hembygden 2


Play Audio

No translation available.


Strövtåg i hembygden 3


Play Audio

No translation available.


Strövtåg i hembygden 4


Play Audio

No translation available.


Tre trallande jäntor


Play Audio

No translation available.


Tröst


Play Audio

No translation available.


Ur Kung Eriks visor 1


Play Audio

No translation available.


Ur Kung Eriks visor 2


Play Audio

No translation available.


Ur Kung Eriks visor 3


Play Audio

No translation available.


Ur Kung Eriks visor 4


Play Audio

No translation available.


Ur Kung Eriks visor 5


Play Audio

No translation available.


Vinternatt


Play Audio

No translation available.


Geijer, Erik Gustaf


Tonerna

The tones


Play Audio

Tanke, vars strider blott natten ser!
Thought, whose fights only night sees!
Toner, hos eder om vila den ber.
Tones, with you of peace it asks.
Hjärta, som lider av dagens gny!
Heart, which pains of day's hardships.
Toner, till eder, till er vill det fly.
Tones, to you, to you wants it fly.

Natthimmelen

The night sky


Play Audio

Ensam jag skrider fram på min bana.
Alone I proceed onward on my path.
Längre och längre sträcker sig vägen.
Farther and farther stretches the road.
Ack, uti fjärran döljes mitt mål!
Oh, far away hides my goal!
Dagen sig sänker, nattlig blir rymden.
The day itself sinks, nightly becomes space.
Snart blott de eviga stjärnor jag ser.
Soon only the eternal stars I see.
Men jag ej klagar flyende dagen.
But I not complain the fleeing day.
Ej mig förfärar stundande natten.
Not me frighten the coming night.
Ty av den kärlek, som går genom världen,
For of the love, that goes through the world,
föll ock en strimma in i min själ.
fell also a streak into my soul.

På nyårsdagen

On new year's day


Play Audio

Ensam i bräcklig farkost vågar
Alone in fragile vessel
seglaren sig på det vida hav.
the sailor on the wide sea.
Stjärnvalvet över honom lågar,
The starry vault over him burns,
nedanför brusar hemskt hans grav.
below him roars terrifyingly his grave.
Framåt! Så är hans ödes bud,
Onward! So is his fate's order,
och i djupet bor, som uti himlen, Gud.
and in the depth lives, like in heaven, God.

Gripenberg, Bertel


Lindagulls krona

Linda Golden's crown


Play Audio

Dig vill jag smida en krona röd
You I want to forge a crown red
och klar som den heta flamman.
and clear as the hot flame.
All nordens klarhet, all österns glöd,
All the north´s clarity, all eastern glow,
dem vill jag smälta tillsamman.
those I want to melt together.

Kring kärleks glimmande ädelsten
Around love's shimmering jewel
min trohets guld vill jag sluta,
my faithfulness' gold want I close,
och ömhets darrande silversken
and tenderness' trembling silver light
skall milt däröver sig gjuta.
shall mildly there over it shed.

På Lindagulls hår jag sakta skall
On Lindagull's hair I slowly shall
den gyllene kronan trycka.
the golden crown place.
De unga glänsande lockars svall
The young shimmering ringlets swell
med furstlig prakt vill jag smycka.
with princely splendor want I adorn.

Som nordens klarhet, som österns glöd
Like the North's clarity, like the eastern glow
din kärlek lyser och bränner.
your love shines and burns.
Dig vill jag smida en krona röd
You I want to forge a crown red
av allt det bästa jag känner.
of all the best I know.

Gullberg, Hjalmar


För vilsna fötter sjunger gräset

For lost feet sings the grass


Play Audio

För vilsna fötter sjunger gräset:
For lost feet sings the grass:
jag är din matta var du går-
I am your carpet where you walk-
räds ej att natten förestår!
fear not that the night is near!

För vilsna fötter sjunger gräset:
For lost feet sings the grass:
mot hemmet styr jag dina spår.
towards home steer I your tracks.

För vilsna fötter sjunger gräset:
For lost feet sings the grass:
Under mitt täcke sänks din bår
Below my blanket is lowered your barrow
räds ej, att natten förestår!
fear not, that night is near!

För vilsna fötter sjunger gräset:
For lost feet sings the grass:
du går mot hemmet var du går.
you walk towards home where you walk.

Havets visa

The sea's song


Play Audio

Med havets visa
With the sea's song
är jag förtrogen.
am I familiar.
Berget och skogen
The mountain and the forest
må andra prisa.
may others praise.
Från kväll till gryning,
From evening to dawn
i sömn och vaka
in sleep and awake
med strandens dyning
with the shore's swell
mitt hjärta slår.
my heart beats.
Vänner och maka
Friends and wife
fick jag försaka.
must I deny. (myself)
Men havets visa
but the sea's song
läkte mitt sår.
healed my wound.

Och skepp nå hamnen,
And ships reach the port.
och skepp förlisa.
and ships wreck.
Dyningens visa
The swell's song
viskar mig namnen.
whisper to me the names.
Från urtidsnatten
From the primeval night
hör jag hans stämma
hear I his voice
som delar vatten
which parts waters
och skapar ljus.
and makes light.
Vad kan mig skrämma?
What can me frighten?
Här är jag hemma
Here I am home
i fadersfamnen
in the Father's embrace
vid havets brus.
by the seas's murmur.

Jag väntar månen

I await the moon


Play Audio

I moln går solen och jag bländas dock.
In clouds goes the sun and I am blinded still.
En sorg låg tung på mina ögonlock.
A sorrow lies heavy on my eyelids.

I andras ögon törs jag inte se.
In others eyes dare I not look.
Man vill mig väl, men hjälp kan ingen ge.
One wants me well, but help can no one give.

Min enda tröst kan jag vid havet få.
My only solace can I by the sea get.
Jag skyndar dit, när mörkret faller på.
I hurry there, when darkness falls. (on)

Jag väntar månen, vännen i all nöd.
I await the moon, the friend in all misery.
Med honom kan man tala om en död.
With him one can speak of a dead.

Skyn, blomman och en lärka

The sky, the flower and a lark


Play Audio

En sky går över landet
A sky goes over the land
med silveraktigt sken.
with silverlike shimmer.
Var finns den sjö i landet
Where is the lake in the land
som badat den så ren?
that has bathed it so clean?
Vid vägen står en blomma;
by the road stands a flower;
ur vilket vattendrag
from which water
drack denna första blomma,
drank this first flower
som tyst slog ut i dag?
which quietly blossomed today?

En lärka överbringar
A lark brings over
från jorden till det blå
from the earth to the blue
det vårbudskap som klingar
the spring message that sounds
ur minsta gräs och strå.
from smallest grass and straw.
Var finns den klara källan
Where is the clear spring
som gav den mod att fly
that gave it courage to fly
dit upp och sväva mellan
there up and soar between
en blomma och en sky?
a flower and a sky?

Skyn, blomman och en lärka!
The sky, the flower and a lark!
På nytt är världen ljus.
Anew is the world's light.
Men hopp finns ej att märka,
But hope is not to notice,
o, ande, kring ditt hus!
oh, spirit around your house!
Än ligger stum och öde
Still lies silent and desolate
din människonatur.
your human nature.
Var finner du ett flöde
Where find you a flow
att dricka glädje ur?
to drink happiness from?

Turandot

(Turandot)


Play Audio

Fader, låt trummorna spela
Father, let the drums play
kinesernas bröllopssång!
the chines´ wedding song!
Friares huvud har rullat.
Suitors' heads have rolled.
Gåtornas tid var lång.
The riddles' time was long.

Himmelens son, din dotters
Heaven's son, your daughter's
ögon var ställda på sned!
eyes were positioned with a slant!
Tvedräkt i världen såg jag.
Discordance in the world saw I.
Tills främlingen gav besked.
Until the stranger gave word.

Kejsare, hör vad han heter
Emperor, hear what his name is
som gissade gåtan och öppnade min famn!
who guessed the riddle and opened my embrace!
Han kom förklädd. Han är en prins.
He came disguised. He is a prince.
Och Kärlek hans namn.
And Love is his name.

Allmänna salen


Play Audio

No translation available.


Den heliga natten 1 Herdarna


Play Audio

No translation available.


Den heliga natten 2 Josef


Play Audio

No translation available.


Den heliga natten 3 Maria


Play Audio

No translation available.


Den heliga natten 4 Konungarna


Play Audio

No translation available.


Den heliga natten 5 Herodes


Play Audio

No translation available.


Den heliga natten 6 Alla (utom Herodes)


Play Audio

No translation available.


Förklädd Gud 1


Play Audio

No translation available.


Förklädd Gud 2


Play Audio

No translation available.


Förklädd Gud 3


Play Audio

No translation available.


Förklädd Gud 4


Play Audio

No translation available.


Förklädd Gud 5


Play Audio

No translation available.


Förklädd Gud 6


Play Audio

No translation available.


Förklädd Gud 7


Play Audio

No translation available.


Förklädd Gud 8


Play Audio

No translation available.


Förklädd Gud 9


Play Audio

No translation available.


Kyssande vind


Play Audio

No translation available.


Långt bortom detta...


Play Audio

No translation available.


Serenad


Play Audio

No translation available.


Vid Medelhavet


Play Audio

No translation available.


Hedberg, Frans


I drömmen du är mig nära

In the dream you are me near


Play Audio

I drömmen du är mig nära,
In the dream you are me near,
jag nämner hänryckt ditt namn.
I mentioned passionately your name.
Jag sluter dig ömt, du kära
I hold you tenderly, you dear
uti min längtande famn.
in my longing embrace.

Av stormande fröjd betagen
By storming pleasures enamored
jag känner mig då ha makt
I feel myself then have power
att säga dig allt, som dagen
to tell you everything, that the day
i tystnadens bojor lagt.
in silence's chains placed.

Min innersta tanke jag röjer,
My innermost thought I reveal,
jag ser i ditt öga in;
I look into your eye in;
din barm invid min sig höjer,
your bosom near mine itself rises,
jag söker din mun med min.
I search your mouth with mine.

O skall, förrän livet förrunnit,
Oh, shall before life runs out,
den saliga stund ej slå,
the blessed moment not strike,
skall högsta lycka, jag funnit,
shall highest happiness, I found,
mig endast i drömmen nå?
me only in the dream reach?

Heidenstam, Verner von


Månljuset

The moon light


Play Audio

Jag vet ej, varför jag vaken sitter,
I know not, why awake I sit,
fast dagen ingen glädje skänkt,
though the day no joy has given,
men allt i mitt liv, som likt solar blänkt,
but all in my life, that like suns have shone,
och allt, som i mörker och kval blev sänkt,
and all, that in darkness and angst was sunken,
det darrar i natt i en flod av glitter.
it trembles tonight in a flood of glitter.

Vi människor

We, humans


Play Audio

Vi, som mötas några korta stunder,
We, who meet a few short moments,
barn av samma jord och samma under,
children of same earth and same wonder,
på vår levnads stormomflutna näs!
on our lives storm surrounded isthmus?
Skulle kärlekslöst vi gå och kalla?
Should loveless we go and call?
Samma ensamhet oss väntar alla,
Same loneliness us awaits all,
samma sorgsna sus på gravens gräs.
same sad whisper on the grave's grass.

Paradisets timma

The Paradise hour


Play Audio

När människorna sova
When people sleep
vid sommarnattens sken
by the summer night's light
och tusen röster lova
and thousand voices promise
sin fröjd från gren till gren,
its joy from branch to branch,
då purpras lingonriset
then become purple lingonberry twigs
av stilla skyars gull;
of silent skies gold;
då hägrar paradiset
then looms the paradise
än över jordens mull.
still over the earth's mould.

Du äng, låt kalkar glimma
You meadow, let chalices glimmer
kring älvans lätta häl!
around the fairy's light heel!
Du paradisets timma,
you paradise´s hour
din dagg gjut i vår själ!
your dew molds into our soul!
Än jublar fågelsången
Still rejoices the bird song
kring gryningsljusa sund
around morninglight sounds
så klar som första gången
as clear as the first time
i tidens första stund.
in time's first moment.

Vore jag ett litet barn

Were I a small child


Play Audio

Vore jag ett litet barn,
Were I a small child,
då skulle jag gå ut och leka,
then should I go out and play,
bygga mig en liten kvarn
build myself a small mill
och ro min lilla eka.
and row my little row boat.

Mången vän, som här jag vann,
Many friend, whom I here won,
under vita lakan blundar,
under white sheets close their eyes,
och nu är jag en gammal man,
and now am I an old man,
som sitter vid brasan och grundar.
who sits by the fire and thinks.

Gåta, saga, jordedag,
Riddle, fairytale, earth day,
ditt djup kan ingen loda.
Your depth can no one sound. (nautical)
Ännu samma barn är jag
Still the same child am I
och människorna goda.
and human's good.

Hemmer, Jarl


Barnvers

Child verse


Play Audio

När Gud andas,
When God breathes,
blir det blommor i all världens gröna hagar,
it becomes flowers in all the world's green meadows,
när han gråter,
when he cries,
regnar stjärnor, när han ler blir solskensdagar.
rains stars, when he smiles it becomes sunny days.
När han vänder bort sitt anlet,
When he turns away his face,
vissnar varje sommarbjörk.
whithers each summer birch.
Då blir alla ögon frusna.
Then become all eyes frozen.
Då blir världen mörk.
Then become the world dark.

Josephson, Ernst


Ack, vad vår levnad

Oh how our life


Play Audio

Ack, vad vår levnad är flyktig och snar,
Oh, how our life is fleeting and short,
full av förtret och förhinder;
full of disgust and impediment;
knappast ett löje kring läpparna far,
barely a smile around the lips moves,
stå tårarna på våra kinder.
stands the tears on our cheeks.

Därför så häller jag vin i mitt glas,
Therefore so pour I wine in my glass,
sätter en krans om min hjässa,
place a wreath around my head,
sjunger en visa med dundrande bas
sing a song with thundering bass
och kysser en svartögd prinsessa.
and kiss a dark black-eyed princess.

Säger du: vinet och flickan i grund
Say you: the wine and the girl really
narra mig, tror jag dig gärna,
deceive me, believe I you readily,
men får jag njuta av glädje en stund,
but may I enjoy happiness a moment,
jag prisar min lyckliga stjärna.
I praise my lucky star.

Vännen, du sade, som tog mig i famn,
The friend, you said, who embraced me,
glömt mig, när slut är kalaset,
forgot me, when the feast was over,
var dock min vän, när han nämnde mitt namn
was however my friend, when he mentioned my name
och öppnande hjärtat vid glaset.
and opened his heart by the glass.
Betänk då, att allting på jorden har slut,
Ponder then, that everything on earth has an end,
du själv, din vän och din flicka.
you yourself, your friend and your girl.
Så tryck till ditt hjärta en salig minut
So hold to your heart a blessed minute
med älska, med sjunga och dricka.
with loving, with singing and drinking.

När vinerna vinka och kärleken ler,
When the wines wave and love smiles,
så sitt inte trumpen och mulen;
then sit not sad and dark;
ty rosiga stunden den kommer ej mer,
because the rosy moment comes not again,
den har ur ditt liv blivit stulen.
it has from your life been stolen.

Karlfeldt, Erik Axel


Dina ögon äro elder

Your eyes are fires


Play Audio

Dina ögon äro eldar och min själ är beck och kåda.
Your eyes are fires and my soul is tar and resin. (pitch= beck)
Vänd dig från mig, förr'n jag tändes som en mila innantill!
Turn you from me, before I lit like a charcoal kiln inside!
En fiol jag är med världens alla visor i sin låda,
A violin I am with the world's all songs in its body,
du kan bringa den att spela, hur du vill och vad du vill.
you can bring it to play, however you want and whatever you want.
Vänd dig från mig, vänd dig till mig! Jag vill brinna, jag vill svalna.
Turn you from me, turn you to me! I want to burn, I want to cool.
Jag är lust och jag är längtan, gränsbo mellan höst och vår.
I am desire and I am yearning, frontiersman between autumn and spring.
Spända äro alla strängar, låt dem sjunga, rusigt galna,
Taut are all strings, let them sing, drunkenly mad,
i en sista dråplig högsång alla mina kärleksår.
in a last hilarious laud song all my loving years.

Vänd dig till mig, vänd dig från mig! Som en höstkväll låt oss brinna;
Turn you to me, turn you from me! Like an autumn eve let us burn;
stormens glädje genomströmmar vårt baner av blod och gull
the storm's happiness flows through our flag of blood and gold
tills det lugnar och jag ser i skymning dina steg försvinna,
until it calms and I see in twilight your steps disappear,
du, den sista som mig följde för min heta ungdoms skull.
you, the last who me followed for my hot youth's sake.

Serenad

Serenade


Play Audio

Tallarnas barr och björkarnas blad
The pines' needles and birches' leafs
på ditt vissnade torvtak dugga.
on your dried peat roof drizzle.
Sov på din halmbädd, sov lugn och glad
Sleep on your strawbed, sleep calm and happy
i midnattsskyarnas skugga.
in midnight skies' shadow.

När vintern fram till din fönsterkarm
When the winter on to your window frame
som en vitklädd giljare träder,
like a white-clad suitor comes.
dröm en dröm som kan hålla dig varm
dream a dream that can keep you warm
där inom väggarnas bräder.
there within the wall's beams.

Dröm om lekande sommarsus,
Dream of playing summer whisper,
då stormen kämpar och larmar;
when the storm fights and clamors;
dröm att i björkarnas gröna hus
dream that in the birches' green house
du somnat i mina armar.
you've fallen asleep in my arms.

Intet är som väntanstider

Nothing is like waiting times


Play Audio

Intet är som väntanstider,
Nothing is like waiting times,
vårflodsveckor, knoppningstider,
springflood weeks, budding times,
ingen maj en dager sprider
no May a day shows
som den klarnande april.
like the brightening April.
Kom på stigens sista halka,
Came on the path's last slipperiness,
skogen ger sin dävna svalka
the forest gives its musty coolness
och sitt djupa sus därtill.
and its deep whisper there to.
Sommarns vällust vill jag skänka
The summer's pleasure want I give
för de första strån som blänka
for the first straws that shimmer
i en dunkel furusänka,
in a dark pine bottom,
och den första trastens drill.
and the first blackbird's trill.

Intet är som längtanstider,
Nothing is like waiting times,
väntansår, trolovningstider.
waiting years, engagement times.
Ingen vår ett skimmer sprider
No spring a shimmer spreads
som en hemlig hjärtanskär.
like a secret lover.
Sällan mötas, skiljas snarligt,
Rarely meeting, part soon,
drömma om allt ljuvt och farligt
dream of everything lovely and dangerous
livet i sitt sköte bär!
life in its bosom carries!

Gyllne frukt må andra skaka;
Golden fruit may others shake;
jag vill dröja och försaka,
I want to wait and deny myself,
i min lustgård vill jag vaka
in my Eden want I keep vigil
medan träden knoppas där.
while the trees bud there.

Böljeby-vals

Böljeby- waltz


Play Audio

Sjung, sjung i alarna,
Sing, sing in the alders,
flygande storm, du kämpars vän,
flying storm, you warrior's friend,
sjung, sjung i salarna;
sing, sing in the halls;
glimmande höstlöv fara.
gleaming autumn leaf fly.
Stolt under ekarna
Proudly underneath the oaks
prunkar en senad skara än,
shine beautifully a belated crowd still,
trofast i lekarna,
faithful in the games,
trofast i storm och fara.
faithful in storm and danger.

Fast, fast mot rockarna
Hard, hard against coats
slå dessa bröst som stormen spänt,
beat thease chests that the storm has tightened,
lugnt under lockarna
calmly under the locks
trotsiga blickar fara.
defiant glances fly.
Än från altanerna,
Still from the porches,
där sina lyktor vildvin tänt,
where their lanterns woodbine lit,

ler mot kompanerna
smilesto the comrades
kvinnornas unga skara.
the ladies young scores.

Snart, snart på planerna
Soon, soon on the plains
möter jag dig som ingen vet.
meet I you who nothing know.
Starkt som orkanerna
Strongly like the hurricanes
känslornas vindar fara.
the feeling's winds fly.
Går du i tågande
Go you in marching
skyarnas svalka röd och het?
skies' coolness red and hot?
Ord har jag lågande,
Words have I blazing,
länge jag måst dem spara.
a long time had to them save.

Sol, sol i ekarna
Sun, sun in the oaks
tänd nu till balen höstens bloss!
light now to the ball autumn's torch!
Mörkt brinna vekarna;
Darkly burn the wicks;
dånande vågor fara.
roaring waves fly.
Våren, den susande,
The spring, the whispering,
har inga visor mer för oss.
has no songs more for us.
Livet är brusande
Life is humming
stormsång och stormdans bara.
storm song and storm dance only.

Längtan heter min arvedel

Yearning, is called my heritage


Play Audio

Längtan heter min arvedel,
Yearning is called my heritage,
slottet i saknadens dalar.
the castle in longing's valley.
Sakta ett underligt strängaspel
Slowly a strange string instrument
tonar igenom dess salar.
sounds through its halls.

Säg, vadan kväller du, klagande ström,
Tell, how sing you, moaning storm,
djupt ur de skumma gemaken,
deeply from the dark rooms,
du som mig sjunger om dagen i dröm,
you who (for) me sing during the day in dreams,
sjunger om natten mig vaken?
sing during the night me awake?

Vem är den själ som i suck och i ton
Who is the soul that in sighs and tone
andas från hemliga strängar,
breathe from secret strings,
ljuvligt som doften från humlornas bon
lovely like the scent from the bumble bees' nest
flyter på gulnande ängar?
flows on yellowing fields?
Somrarna blekna och solar gå ner,
The summers turn pale and suns go down,
timmarna varda mig tunga,
hours be me heavy,
rosorna dofta i vissna kvarter,
the roses smell in withering quarters,
minnena viska och sjunga.
memories whisper and sing.

Klinga, du klagande strängaspel,
Sound, you moaning string instrument,
sällskap i drömmande salar!
company in dreaming halls!
Längtan heter min arvedel!
Yearning is called my heritage !
Slottet i saknadens salar.
The castle in the longing´s halls.

Sång efter skördeanden

Song after the harvest spirit


Play Audio

Här dansar Fridolin, han är full av det söta vin,
Here dances Fridolin, he is full of the sweet wine,
av sin vetåkers frukt, sina bärmarkers saft,
of his wheat fields' fruit, his berry grove's juice,
av den vinande valsmelodin.
of the whishing melody.
Se, med livrockens väldiga skört på sin arm
See, with the coat's enormous tails on his arm
hur han dansar var flicka på balen varm,
how he dances every girl on the ball warm,
tills hon lutar – lik vallmon på slokande skaft –
until she leans –like the poppy on wilting stem-
så lycksaIigen matt mot hans barm.
so happily tired against his chest.

Här dansar Fridolin,
Here dances Fridolin,
han är full av minnenas vin.
he is full of the memories' wine.
Här hugsvalades far och farfar en gång
Here were comforted father and grandfather once
av den surrande bondviolin.
by the buzzing farm violin.
Men nu soven I, gamle, i högtidens natt,
But now you sleep, you old, in the festivities' night,
och den hand, som gned strängarna då, är nu matt,
and the hand, that rubs the strings then, is now weak,
och ert liv samt er tid är en susande sång
and your life and your time are a whispering song
som har toner av sucksamt och glatt.
that has tones of sighing and happy.

Men här dansar Fridolin!
But here dances Fridolin!
Sen er son, han är stark, han är fin,
See you sun, he is strong, he is fine,
och han talar med bönder på böndernas sätt
and he speaks with the farmers in farmers' ways
men med lärde män på latin.
but with learned in latin.
Och hans lie går skarp i er nyodlings gull,
And his scythe goes sharp in your newly sown gold,

och han fröjdas som I, när hans loge står full,
and he rejoices like you, when his barn is full,
och han lyfter sin mö som en man av er ätt
and he lifts his girl like a man of your family
högt mot höstmånens röda kastrull.
highly towards the autumn moon's sauce pan.

Kléen, Emil


Berceuse

(Berceuse)


Play Audio

Dofta, dofta vit siren
Smell, smell white lilac
uti nattens timmar,
in the night hours,
nytänd måne, strö ditt sken,
newly lit moon, spread your light,
som i sölvglans glimmar,
which in silver shine glimmers,
se, min kära drömmer där,
see, my darling dreams there,
där på bänken, blond och skär,
there in the bench, blond and pink,
medan klövern ångar
while the clover steams
ifrån fält och vångar,
from fields and meadows,
se min kära drömmer där.
see my darling dreams there.

Dofta stilla, vit syrén,
Smell, smell white lilac,
stör ej hennes drömmar,
disturb not her dreams,
nytänd måne, strö ditt sken
newly lit moon, spread your shine
uti gyllne strömmar,
in golden streams,
stänk kring hennes blonda hår
sprinkle around her blonde hair
gloria av ljus och vår,
halo of light and spring,
medan ljuvlig skrider
while lovely proceeds
natt i pingstens tider.
night in pentecostal times.

Nocturne

(Nocturne)


Play Audio

Ekan glider
The row boat glides
på stillnat vatten,
on still water,
långsamt skrider
slowly proceeds
den ljumma natten,
the tepid night,
natt i juni, ljus och lång,
night in June, light and long,
ljus och lång,
light and long,
med doft ur skog och trastens djupa sång.
with scent from forest and the mavis' deep song.

Månen glimmar
The moon glimmers
bak granskogsranden,
behind the forest edge,
vattnet strimmar
the water streams
i guld mot stranden,
in gold onto the shore,
tystnad faller, trastens sång,
silence falls, the mavis' song,
trastens sång,
the mavis' song,
förstummad dör i skogens djupa fång.
speechless dies in the forests deep depths.

Lagerkvist, Pär


Du är min Afrodite

You are my Aphrodite


Play Audio

Du är min Afrodite,
You are my Aphrodite,
den ur havet födda,
the one from the sea born,
så ljus som vågens driva
so light as the waves' bank
av skum, i solen lyftad -
of froth, in the sun lifted -
Och mitt djupa, dunkla hav,
And my deep, dark sea,
mitt liv, min skumma grav,
my life, my gloomy grave,
mitt hjärtas oro, tunga ro,
my heart's worry, heavy peace,
allt som i solen ej fått bo -
all which in the sun has not been allowed to live -
Du är min Afrodite,
You are my Aphrodite,
den ur djupet födda.
the one from the depths born.

När du sluter mina ögon

When you close my eyes


Play Audio

När du sluter mina ögon med din goda hand
When you close my eyes with your good hand
blir det bara ljust omkring mig som i soligt land.
becomes it only light around me as if in sunny land.
Du i skymning vill mig sänka, men allt blir till ljus!
You into twilight want me to drop, but all becomes (to) light!
Du kan intet annat skänka mig än ljus, blott ljus.
You can nothing else give me than light, only light.

Det blir vackert där du går

It becomes beautiful where you walk


Play Audio

Det blir vackert där du går,
It becomes beautiful where you walk,
marken, stigen, stranden som du följer,
the ground, the path, the shore that you follow,
allt tycks ljusna, glädjas,
everything seems to lighten, rejoice,
allt som ser dig.
everything that sees you.

Kan väl jorden glädjas
Can surely the earth rejoice
för att någon stiger på den,
because someone walks on it,
trampar på den,
steps on it,
en som den älskar?
one who it loves?

Fråga inte mig. Jag ser blott skenet,
Ask not me. I see only the light,
hur det dröjer kring dig,
how it stays around you,
svävar över marken,
floats above ground,
som om jorden log.
as if the earth smiled.

Stig på den, som gläds att se dig lycklig.
Step on the one, who rejoices to see you happy.
Blott inte hårt,
Only not hard,
som om du visste att du var älskad.
as if you knew that you were loved.

Ur djupet av min själ

From the bottom of my soul


Play Audio

Ur djupet av min själ där det är vår hos mig,
From the bottom of my soul where it is spring with me,
där blomsterängar stå,
where flower meadows stand,
en blomst jag giver dig,
a flower I give you,
en lilja het som blod men ren och vit som snö.
a lily hot like blood but clean and white like snow.
Den leva kan hos dig och den hos dig kan dö.
It live can with you and it with you can die.
När bladen bredas ut och deras doft dig når,
when the leaves spread out and their scent you reach,
då vet du att min själ som ljusa ängder står.
then know you that my soul like light meadows stand.
Den vissnar i din hand, på ljuv och älskad bår.
It withers in your hand, on lovely and beloved pall.
Ett minne blott hos dig utav ett hjärtas vår.
A memory only with you from a heart's spring.

Saliga väntan

Blessed wait


Play Audio

Saliga väntan
Blessed wait
på dig som skall komma,
on you who shall come,
när i din själ
when in your soul
den kärlek kan blomma
the love can blossom
som med sin eld förtärer mig.
that with its fire consumes me.
Saliga väntan på dig, på dig.
Blessed wait on you, on you.

Himmelen vidgas,
The heaven expands
på jorden är stilla.
on earth it is still.
Djupt i min själ
Deeply in my soul
är det stilla, stilla.
is it still, still.
Bara den eld som förtärer mig
Only the fire that consumes me
stiger ur djupen att söka dig.
rises from the depths to search you.

Och du skall komma,
And you shall come,
de heta bränder
the hot fires
bliva till blommor
become flowers
i dina händer,
in your hands,
till en ovansklig vår hos mig,
to an everlasting spring with me,
då du skall viska:
when you shall whisper:

- Jag älskar dig.
- I love you.

Det är vackrast när det skymmer

It is most beautiful when it darkens


Play Audio

Det är vackrast när det skymmer.
It is most beautiful when it darkens.
All den kärlek himlen rymmer
All the love heaven contains
ligger samlad i ett dunkelt ljus
lies collected in a faint light
över jorden,
over the earth,
över markens hus.
over the earth's houses.

Allt är ömhet, allt är smekt av händer.
Everything is tenderness, everything is caressed by hands.
Herren själv utplånar fjärran stränder.
The Lord himself extinguishes far shores.
Allt är nära, allt är långt ifrån.
Everything is near, everything is far away.
Allt är givet
Everything is given
människan som lån.
man as a loan.

Allt är mitt, och allt skall tagas från mig,
Everything is mine, and everything shall be taken from me,
inom kort skall allting tagas från mig.
soon shall everything be taken from me.
Träden, molnen, marken där jag går.
The trees, the clouds, the ground where I walk
Jag skall vandra -
I shall wander -
ensam, utan spår.
alone, without tracks.

Som en våg

Like a wave


Play Audio

Som en våg, sköljd upp mot stranden,
Like a wave, washed up against the shore,
vilar du hos mig.
rest you with me.
När jag smeker dig med handen
When I caress you with the hand
skälver havet ini dig.
trembles the sea within you.
Djupa hav,
Deep sea,
som födde dig.
that gave you birth.

Kom intill mig, nära till mig,
Come close to me, near to me,
djup som blivit du.
depth that has become you.
Detta som inom dig skälver
This which within you trembles
är ditt hjärta ju.
is your heart, you see.
Är ett mänskohjärta ju.
Is a human heart, you see.

Intet är förgäves

Nothing is in vain


Play Audio

Intet är förgäves,
Nothing is in vain,
allt är du, o liv.
everything is you, oh life.
Varje stund som skänks mig
Every moment that is given me
är ju du, mitt liv.
is you, my life.
Intet går till spillo,
Nothing goes to waste,
intet strykes ut.
nothing is erased.
Intet för mig vilse,
Nothing leads me astray,
bara hem till slut.
only home in the end.

Gissa din gåta, lillebror

Guess your riddle little brother


Play Audio

Gissa din gåta, lillebror,
Guess your riddle, little brother,
som jag vaggar i kväll under stjärnor.
whom I cradle tonight under stars.
Himlarna mörknar och världen är stor,
The skies darken and the world is large,
vaggan är upphängd i stjärnor.
the cradle is hanging from stars.

Gissa din gåta, din och min,
Guess your riddle, yours and mine,
och sen kan du somna så stilla
and then can you fall asleep so quietly
i dina vackraste drömmar in
in your most beautiful dreams in
och intet skall göra dig illa.
and nothing shall hurt you.

Nu löser solen sitt blonda hår

Now lets out the sun its blonde hair


Play Audio

Nu löser solen sitt blonda hår
Now lets out the sun its blonde hair
i den första gryningens timma
in the first dawn's hour
och breder det ut över markens vår
and spreads it out over the earth's spring
där tusende blommor glimma.
where thousand flowers glimmer.

Hon väter det tankfull i svalkande dagg,
She wets it thoughtfully in cooling dew,
i blommornas fuktiga gömmen,
in the flowers' moist hiding places,
hon lossar det varligt från rosornas tagg,
she loosens it carefully from the roses' thorns,
men tveksamt, förströdd, som i drömmen.
But hesitantly, distracted, as if in a dream.
Hon låter det smeka skog och äng,
She lets it caress forest and meadow,
hon låter det fara för vinden.
she lets it fly with the wind.
Nu smeker det barnen i deras säng
No caresses it the children in their beds
och de gamla på skrovliga kinden.
and the old on the rough cheek.

Men hennes tanke är borta från allt;
But her thought is away from all;
vad kan denna glädje väl båta?
what can this happiness help?
Hon drömmer bland stjärnor som tusenfalt
She dreams among stars which in thousands
förstora det levandes gåta.
enlarge the living thing's riddle.

Hon löser sitt hår och breder det ut
She lets out her hair and spreads it out
i morgonens saliga timma;
in the morning's blessed hour;
och drömmer bland världar som gått förut
and dreams among worlds that has gone before
och nya som längtande glimma.
and new that longingly glimmer.

Ingenting får störa vår stund med varandra

Nothing may disturb our time with each other


Play Audio

Ingenting får störa vår stund med varandra,
Nothing may disturb our time with each other,
inga vindar blåsa, inga skyar gå.
no winds blow, no skies go.
Allt skall vara stilla i världen, ingen vandra
Everything shall be still in the world, no one wander
över markens stillhet mera än vi två.
over the earth's stillness more than we two.

Allt skall vara så som den gången som jag minnes,
Everything shall be so like that time as I remember
morgondaggen tindra kring dina fötter små,
the morning dew sparkles around your feet small,
träden stå i solen, hela jorden stråla
the trees stand in the sun, the whole earth beams
- allt så som jag minnes, blott icke så som då.
- everything as I remember, only not like then.

Jag har gått inunder stjärnor

I have walked below stars


Play Audio

Jag har gått inunder stjärnor för att komma hit till dig
I have walked below stars to come here to you
där du väntat mig med händer som blev varma.
where you have waited with hands that became warm.
Du skall giva mig din kärlek, du skall smeka, värma mig,
You shall give me your love, you shall caress me, warm me,
du skall tro att jag är en av livets arma.
You shall believe that I am one of life's poor.

Jag har gått inunder stjärnor för att komma fri till dig,
I have walked below stars to come free to you,
så stolt, så fri som en människa får vara.
so proud, so free like a human being may be.
Du skall binda mig till jorden, du skall övervinna mig,
You shall bind me to the earth, you shall win me over,
att min frihet blir min ljusa tankes bara.
that my freedom becomes my light thought's only.

Jag har gått inunder stjärnor för att komma ung till dig,
I have walked below stars for to come young to you,
ung av evigheter, ung av deras glädje.
young from eternities, young from the joy.
Här är jorden, där vi bor, jag skall åldras här hos dig
Here is the earth, where we live, I shall grow old here with you
till en djupare och hemligare glädje.
to a deeper and more secret joy.

Kärlekens visa

Love's song


Play Audio

Kärlekens visa har inga ord,
Love's song has no words,
nynnar som vinden i träden,
hums like the wind in the trees,
svävar lätt över blommande jord,
floats lightly above flowering earth,
leker i sommarsäden.
plays in the summer grains.

Ingen hör den mera än vi,
No one hears it more than we,
du och jag vid din sida.
You and I by your side.
För det är oss den sjunger i
For it is us it sings within
sin sång över jorden vida.
it's song over the earth wide.

Nu är det sommarmorgon

Now it is summer morning


Play Audio

Nu är det sommarmorgon
Now it is summer morning
och jordens högtidsstund,
and the earth's feast,
nu ringer blåa klockor
now rings blue bells
sin frid i helig lund
their peace in blessed grove
av rönnar, björk och sälg.
of rowan, birch and sallow.
Nu är det jordisk helg.
Now it is earthly festival.

Nu sänker himlen stilla
Now lowers the heaven still
sig över jorden ner
itself over the earth down
och lyss till hennes klockor
and listens to her bells
som den i grönskan ser.
which it in the greenery sees.
I andakt allting står
In devotion everything stands
som spröda klangen når.
which the fragile sound reaches.

Långt bort är kalla stjärnor,
Far away are cold stars,
långt bort är gränslös rymd,
far away is eternal space,
men av det sommarblåa
but of the summer blue
all sorg är undanskymd.
all sorrow is hidden.
Allt är blott jordisk frid
Everything is only earthly peace
en stund vid sommartid.
a moment at summer time.

Som ett blommande mandelträd

Like a flowering almond tree


Play Audio

Som ett blommande mandelträd
Like a flowering almond tree
är hon som jag har kär.
is she whom I love.
Sjung du vind, sjung sakta för mig
Sing you wind, sing slowly for me
om hur ljuvlig hon är.
about how lovely she is.

Som ett blommande mandelträd,
Like flowering almond tree,
så späd, så ljus och skär.
so fragile, so light and pink.
Bara du, ömmaste morgonvind,
Only you, most tender morning wind,
vet hur ljuvlig hon är.
knows how lovely she is.

Som ett blommande mandelträd
Like a flowering almond tree
är hon som jag har kär.
is she whom I love.
När det nu mörknar så tungt omkring mig,
When it darkens so heavily around me,
kan hon väl leva här?
can she possibly live here?

Engång blir allting stilla

One time will everything be still


Play Audio

Engång blir allting stilla,
One time will everything be still,
engång får allting ro.
one time will everything get peace.
Ej något skall förvilla
Not anything shall confuse
min själ på kvällens bro.
my soul on the evening's bridge.

Ej skall jag se tillbaka,
Not shall I look back,
ej heller framåt än,
not either forward yet,
allt minne är och vaka
everything memory is and vigil
och liv och död min vän.
and life and death my friend.

Levertin, Oscar


Maj

May


Play Audio

I ljusa skyar går solen,
In light skies goes the sun,
till sång blir skymningens tröst,
to song becomes the twilight's comfort,
i doft där sista violen
in scent there the last violet
re'n slumrat in vid ditt bröst.
already slumbers near your breast.

Ock mitt hjärta, du kära, gömmer
And my heart, you dear, hides
en majkvälls strålande sol,
a May evening's radiant sun,
och djupt i min längtan drömmer
and deeply in my longing dreams
en daggig och vårtrött viol.
a dewy and spring-tired violet.

Det bleknar kring blåa vatten
It pales around blue waters
och blundande blomsterland,
and "napping" flowerbeds,
snart dör i den vita natten
soon dies in the white night
både dofters och färgers brand.
both smell and color's fire.

Men min ömhets sol, du kära,
But my tenderness' sun, you dear,
skall purpra din majnatt röd,
shall make purple your May evening red,
och min längtans viol dig bära
and my longing's violet (for) you carry
sin blomdofts fagraste glöd.
it´s flowers scents' loveliest ardor.

Florez och Blanzeflor

Florez and Blanzeflor


Play Audio

När aftonrodnan sin rosenkorg tömde
When twilight its rose basket emptied
i den flyende dagens spår,
in the fleeing day's tracks,
och maj i sitt vårliga töcken gömde
and May in its springlike mist hides
allt hagtornens blomstersnår,
all hawthorns flower thicket,
om blommas och vitblommas kärlek jag drömde,
about flower and white flower's love I dreamt,
om Florez och Blanzeflor.
about Florez and Blanzeflor.

Det var två konungabarn som lekte
There were two royal children who played
med spiror och äpplen av gull,
with sceptre and apples of gold,
varandra som bi och blomma smekte,
each other like bee and flower caressed,
då våren av doft stod full,
when spring of scent was full
och äppelblommornas snöfall blekte
and the apple blossom's snow fall bleached
all örtagårdens mull.
all herbgarden's ground.
Det var två konungabarn, som redo
There were two royal children, who rode
till bröllop en sommardag,
to wedding a summer day,
medan lekarna nyckelharporna vredo,
while the players hurdy-gurdy turned,
och burgundern rann röd över lag,
and the burgundy ran red over all,
och ängarnas klöver ångorna spredo
and the meadow's clover the steam spread
i starka, kryddade drag.
in strong, spicy draught.

Det var ett konungapar, som i gamman
There was a royal couple , who in happiness
vid härden i högsätet satt,
by the hearth on the throne sat,
njöt tårarnas sorgdyck samman
enjoying the tears' sorrowful drink together
och samman festernas skratt,
and together the festivities' laughter,
tills döden slog aska på spiselflamman
until death poured ashes on the fire
och tog dem en kärleksnatt.
and took them a love night.

När aftonrodnadens facklor blänkte
When evening blush's torches gleamed
vid den döende dagens bår,
by the dying day's barrow,
och maj i sin skymningsslöja sänkte
and May in its twilight veil lowered

min ensamma vandrings spår,
my solitary wandering's tracks,
på blommas och vitblommas kärlek jag tänkte,
on flower and white flower's love I thought,
på Florez och Blanzeflor.
on Florez and Blanzeflor.

Lindqvist, Ebba


Ute I skären

Out in the islet


Play Audio

En dag skall komma,
One day shall come,
då vinden står stilla,
when the wind stands still,
då darrgräset sjunger
when the quaking-grass sings
och solen somnat.
and the sun has fallen asleep.

Då skall vi fara dit ut
Then we shall go there out
till de yttersta öarna,
to the farthest islands,
ljuskringflutna, hägringslysande,
light surrounded, apparition light,
burna på bränningens skum.
borne upon the waves' froth.

Fåglarna skria högt. I tusental
The birds cry loudly. In thousands
flyga de upp, men evigheten
fly they up, but eternity
ligger och sover trygg hos fågelungen
lies and sleeps safely with the chick
tätt vid din fot.
closely by your foot.

Ljusgrönt skimrande vatten
Light green shimmering water
över den pärlemorvita
over the mother of pearl white
sanden vaggar måsarna.
the sand rocks the sea gulls.
Häckvicker blommar i skrevorna.
The (hedge)vetch flowers in the crevices.

Vinden står stilla
The wind stands still
och darrgräset sjunger,
and the quaking-grass sings,
ängen har lagt sig
the meadows have gone to bed
honungssövd.
honey lulled.

Aldrig skall skördens
Never shall the harvest's
lie röra den,
scythe touch it,
trygg skall den blomma
safely shall it flower
i solens hägn.
in the sun's shield.

Vem är du som går här,
Who are you who walk here,
förgänglig och bräcklig,
transient and fragile,
vem är du som trampar
who are you who trample
sommarens äng?
the summer's meadow?

Österling, Anders


Bön

Prayer


Play Audio

Tala, älskade tala,
Speak, beloved speak,
orden göra mig väl.
the words do me good.
Svalkande känner jag dala
Cooling feel I fall
majregn över min själ.
May rain over my soul.

Ej jag vågar beröra
Not do I dare touch
tinningens blonda svall.
the temple's blonde flow.
Blundande tyst vill jag höra
Closing my eyes want I hear
allt vad du tala skall.
all what you speak shall.

Tveksamt läpparna bäva,
Hesitantly the lips tremble,
orden komma så matt.
the words come so faintly.
Men liksom strålar de sväva
But like rays they soar
in i min döda natt.
into my dead night.
Tala, älskade tala,
Speak, beloved speak,
orden göra mig väl.
the words do me good.
Svalkande känner jag dala
Cooling feel I fall
majregn över min själ.
May rain over my soul.

Renvall, Viola


Den ängen där du kysste mig

The meadow where you kissed me


Play Audio

Den ängen där du kysste mig,
The meadow where you kissed me,
den har ett sällsamt sus,
it has a miraculous whisper,
och solen glimmar över den med vitt förklarat ljus.
and the sun gleams over it with white glorified light.
Jag tror ranunkeln bugar sig,
I believe the butterfly cup bows itself,
på minnets guldmynt rik.
on the memory's gold coins rich.
Den ängen, där du kysste mig
The meadow, where you kissed me
är ingen annan lik.
is no other like.

Runeberg, Johan Ludvig


Flickan kom från sin älsklings möte

the girl came from her beloved's meeting


Play Audio

Flickan kom ifrån sin älsklings möte,
the girl came from her beloved's meeting,
kom med röda händer. - Modern sade:
came with red hands. - The Mother said:
"Varav rodna dina händer, flicka?"
"From what redden your hands, girl?"
Flickan sade: "Jag har plockat rosor
The girl said: "I have picked roses
och på törnen stungit mina händer."
and on the thorns stung my hands."

Åter kom hon från sin älsklings möte,
Again she came from her lover's meeting,
kom med röda läppar. - Modern sade:
came with red lips. - The Mother said:
"Varav rodna dina läppar, flicka?"
" From what redden your lips, girl?"
Flickan sade: "Jag har ätit hallon
The girl said: "I have eaten raspberries
och med saften målat mina läppar."
and with the juice painted my lips."

Åter kom hon från sin älsklings möte,
Again she came from her lover's meeting,
kom med bleka kinder. - Modern sade:
came with pale cheeks. - The Mother said
"Varav blekna dina kinder, flicka?"
"From what pale your cheeks, girl?"
Flickan sade: "Red en grav, o moder!
The girl said: "Prepare a grave, oh mother!
Göm mig där och ställ ett kors däröver
Hide me there and place a cross above
och på korset rista som jag säger:
and on the cross write as I say:
En gång kom hon hem med röda händer,
Once came she home with red hands,
ty de rodnat mellan älskarns händer.
for they had reddened between the lover's hands.
En gång kom hon hem med röda läppar,
once came she home with red lips,
ty de rodnat under älskarns läppar.
for they had reddened under the lover's lips.
Senast kom hon hem med bleka kinder,
Lastly came she home with pale cheeks,
ty de bleknat genom älskarns otro."
for they had paled from the lover's unfaithfulness."

Till en ros

To a rose


Play Audio

O, du min källa sval,
Oh, you my spring so cool,
o, du min ros så röd,
oh, you my rose so red,
ros, som så snart slog ut!
rose, which so soon blossomed!
Vem skall jag ge dig åt?
Who shall I give you to?
Månne åt moder min?
Maybe to mother mine?
Har ju ej moder mer.
Have not mother more.
Månne åt syster då?
Maybe to sister then?
Fjärran hos maken hon.
Far away with husband she.
Månne åt broder då?
Maybe to brother then?
Drog ju i härnad han.
Went off to war he.
Månn' åt min älskling då?
Maybe to my lover then?
O, han är långt från mig
Oh, he is far way from me
bakom tre skogars löv,
behind three forests' leaves,
bakom tre strömmars våg.
behind three rivers' waves.

Se'n har jag ej frågat mera

Then have I not asked more


Play Audio

Hvarför är så flyktig våren?
Why is so fleeting spring?
Hvarför dröjer sommarn icke?
Why waits the summer not?
Så jag tänkte fordom ofta,
so I thought long ago often,
frågte, utan svar, af mången.
asked, without answer, of many.
Se'n den älskade mig svikit,
Since the loved one me failed,
se'n till köld hans värme blifvit,
since to coldness his warmth has become,
all hans sommar blifvit vinter.
all his summer has become winter.
Se'n har jag ej frågat mera,
Since have I not asked more,
känt blott djupt uti mitt sinne,
felt only deeply in my mind
att det sköna är förgängligt,
that the beautiful is perishable,
att det ljufva icke dröjer.
that the lovely not stays.

Den enda stunden

The only moment


Play Audio

Allena var jag,
Alone was I,
han kom allena;
he came alone;
förbi min bana
past my path
hans bana ledde,
his path lead,
han dröjde icke,
he stayed not,
men tänkte dröja,
but thought of staying,
han talte icke,
he spoke not,
men ögat talte.-
but the eye spoke.-
Du obekante,
You unknown,
du välbekante!
you well known!
En dag försvinner,
One day passes,
ett år förflyter,
one year passes,
det ena minnet
the one memory
det andra jagar;
the other chases;
den korta stunden
the brief moment
blev hos mig evigt,
stayed with me forever,
den bittra stunden,
the bitter moment,
den ljuva stunden.
the sweet moment.

Flickan knyter i Johanne-natten

The girl binds in the Johanni night


Play Audio

Flickan knyter i Johanne-natten
The girl binds in the Johanni night [note: St. John Baptiste days = summer
solstice]
kring den gröna broddens späda stänglar
around the green sprouts fragile stems
silkestrådar utav skilda färger,
silken thread of different colors,
men på morgonstunden går hon sedan
but in the morning hour goes she then
dit att leta ut sin framtids öden.
there to find out her future faith.

Nu, så hör, hur flickan där beter sig:
Now, so hear, how the girl there behaves:
Har den svarta, sorgens stängel, vuxit,
Has the black, sorrow's stem, grown,
talar hon och sörjer med de andra.
speaks she and grieves with the others.
Har den röda, glädjens stängel, vuxit,
Has the red, happiness' stem, grown,
talar hon och fröjdas med de andra.
speaks she and delights with the others.
Har den gröna, kärleksstängeln, vuxit,
Has the green, love's stem, grown,
tiger hon och fröjdas i sitt hjärta.
stays silent she and delights in her heart.

Setterlind, Bo


Döden tänkte jag mig så

Death I imagined like that


Play Audio

Det gick en gammal odalman
There walked an old farmer
och sjöng på åkerjorden.
and sang on the farm grounds.
Han bar en frökorg i sin hand
He carried a seed basket in his hands
och strödde mellan orden
and strew between the words
för livets början och livets slut
for life's beginning and life's end
sin nya fröskörd ut.
his new crop out.
Han gick från soluppgång till soluppgång.
He went from sunrise to sunset.
Det var den sista dagens morgon.
It was the last day's morning.
Jag stod som harens unge, när han kom.
I stood as a leveret, when he came.
Hur ångestfull jag var inför hans vackra sång!
How filled with angst I was for his beautiful song!
Då tog han mig och satte mig i korgen
Then he took me and put me in the basket
och när jag somnat, började han gå.
And when I had fallen asleep, began he to walk.
Döden tänkte jag mig så.
Death imagined I so.

Strindberg, August


Semele

(Semele)


Play Audio

Semele, Semele,
Semele, Semele,
vem narrade dig, du kära,
who tricked you, you dear,
att älskarens anlet se?
to the lover's face see?
Ej kommer man makter nära,
Not comes one powers closely,
om icke för att dem be.
if not for them to pray.
Semele, Semele,
Semele. Semele,
din älskare kom i glansen
your lover came in the brilliance
bland väsande blixtar ställd.
among hissing flashes placed.
Din brudkrans blev offerkransen.
Your wedding wreath became the offertory wreath.
Nu brinner du opp i hans eld.
Now you burn in his fire.

Villemo

(Villemo)


Play Audio

Villemo, Villemo,
Villemo, Villemo,
vi gick du, gick du?
why did go you, did go you?
Min vilja, min tro,
My will, my faith,
den fick du, fick du.
it got you, got you. (you got it)

Hillevi, Hillevi,
Hillevi, Hillevi,
din tro har du åter;
your belief has you back;
jag kan icke si,
I cannot see,
att du gråter, gråter.
that you cry, cry.
Villemo, Villemo,
Villemo, Villemo,
vad hör jag, hör jag?
what hear I, hear I?
En ann' med dig bo?
Another with you live?
Då dör jag, dör jag.
Then I die, die I.

Välkommen åter, snälla sol!

Welcome back, dear sun


Play Audio

Välkommen åter, snälla sol,
Welcome back, dear sun,
som jagat nordanvinden.
who has chased the northern wind.
Nu har du sovit sen i fjol
Now have you slept since last year
och vaknar röd om kinden.
and awakes red on the cheeks.

Värm upp vår jord, så växer råg
Warm up our earth, so grow the rye
och fyller bondens lada.
and fills the farmer's barn.
Värm sund och vik och vind och våg,
Warm up straith and bay and wind and wave,
så få vi gå och bada.
so may we go to swim.

Välkommen åter, snälla sol,
Welcome back, dear sun,
lys över land och vatten!
shine on land and water!
Nu klingar sång, nu stäms fiol,
Now sounds song, now tunes violin,
nu dansas hela natten.
Now dances all night long.

Tavaststjerna, Karl August


Fågellek

Birds play


Play Audio

Daggen har duggat,
The dew has sprinkled,
skymningen skuggat
the twilight shadowed
skogarnas björkar och strändernas häll.
the forests' birches and the shores' rocks.
Djupt ur min lunga
Deeply from my lung
skyndar jag sjunga
hurry I to sing
Taltrastens lockton i lyssnande kväll.
the song-thrushes calling tone in listening eve.

Kanske ur snåren
Maybe from the rushes
bäras med kåren
carried with the chorus
trånande tonfall min trängtan till tröst,
pining intonation my yearning to console,
kanske jag kände
maybe I felt
hennes, som tände lågande
hers, who lit
längtan i sångarens bröst!
longing in the singer's breast!
Kanske hon finge
Maybe she got
kärlekens vinge.
love's wing.
Flög i min famn öfver sjöar och mo:
Flew into my arms across lakes and heath:
Kanske vi kunde
Maybe we could
hinna den sjunde
reach the seventh
himlen tillsammans i aftonens ro.
heaven together in the evening's peace.

Vilse

Lost


Play Audio

Vi gingo väl vilse ifrån hvarann
We went I think astray from each other
hvar togo de andra vägen?
where did the others go?
Jag ropar I skogen hvad jag kan
I call in the forest what I can
men du står och låtsar förlägen.
but you stand and pretend to be embarassed.

Blott eko det svarar: hallå, hallå!
Only echo it answers: hello, hello!
Ock gäckande skrattar en skata,
And baffling laughs a magpie,
men himmeln blir plötsligen dubbelt så blå,
but the heaven becomes suddenly twice as blue,
och vi höra upp att prata.
and we stop talking.

Säg, skulle din puls slå takt till min,
Tell, would your puls beat in time with mine,
när samtalet går, så staccato?
when the conversation goes, so staccato?
Min kärlek, min kärlek tar våldsamt mitt sinn,
My love, my love takes violently my mind,
jag glömmer att känna som Plato.
I forget to feel like Plato.

Jag ser I ditt öga, jag forskar och ser,
I look in your eye, I search and see,
pupillerna vidgas och slutas;
the pupils expand and contract;
och när du ett ögonblick strålande ler,
and when you for a moment radiantly smiles,
då kunde ett helgon mutas.
then could a saint be bribed.

Thomas, Biskop


Frihetssången


Play Audio

No translation available.


Thunman, Olof


Sov

Sleep


Play Audio

Sov, sov! Vågorna slå
Sleep, sleep! Waves lap
vågor fjärranväga.
waves from far away.
Sov, sov! Skyarna gå,
Sleep, sleep! Skies go,
skyar som aldrig vila få,
skies which never rest get,
skyar, som hem ej äga.
skies, which home not have.

Sov, sov! Hösten är kall,
Sleep, sleep! The autumn is cold,
skogarna brusa dova.
the forests whisper quietly.
Fjärden går vit i dånande svall,
The inlet goes white in roaring surge,
sommarens soliga saga är all.
the summer's sunny fairy tale is finished.
Sov, liksom blommorna sova!
Sleep, like the flowers sleep!

Sov, sov! Slumra i ro!
Sleep, sleep! Slumber in peace!
Dröm dig det farna tillbaka.
Dream you the past back.
Vandra som förr över regnbågsbro,
Wander like before over the rainbow bridge,
vandra i oskuld och barnatro!
wander in innocence and child's faith!
Hösten och sångaren vaka.
The fall and the singer keep vigil.

Wecksell, Josef Julius


Var det en dröm?

Was it a dream?


Play Audio

Var det en dröm, att ljuvt en gång
Was it a dream, that lovely once
jag var ditt hjärtas vän?
I was your heart's beloved?
Jag minns det som en tystnad sång,
I remember it like a silent song,
då strängen darrar än.
when the string still trembles.

Jag minns en törnros av dig skänkt,
I remember a rose by you given,
en blick så blyg och öm;
a glance so shy and tender;
jag minns en avskedstår, som blänkt.
I remember a farewell tear, that glistened.
Var allt, var allt en dröm?
Was all, was all a dream?

En dröm lik sippans liv så kort
A dream like the anemone's life so short
uti en vårgrön ängd,
on a spring green meadow,
vars fägring hastigt vissnar bort
whose beauty quickly whiters away
för nya blommors mängd.
for new flowers multitude.

Men mången natt jag hör en röst
But many a night I hear a voice
vid bittra tårars ström:
by bitter tears flow:
göm djupt dess minne i ditt bröst,
hide deeply its memory in your breast,
det var din bästa dröm!
it was your best dream!